Начало GDPR Политики за поверителност
GDPR

Политики за поверителност

I.    Какво регламентират тези Правила за поверителност и на какво законово основание 
От 25 май 2018 година в България започна прилага Общ регламент за защита на личните данни (GDPR/ОРЗД). Той е приет от Европейския съюз и целта му е да уеднакви политиките на държавите-членки на ЕС, свързани със събирането и използването на лични данни. Неговата цел е да гарантира правото на неприкосновеност, да защити личните данни, за да даде повече сигурност от злоупотреби на всеки от нас. Новият регламент идва с редица изисквания, които „Страйв 4БГ“ ЕООД прилага и с които може да се запознаете тук. Сред тях са: 
1. Да ви информираме какви данни използваме. 
2. Да ви информираме защо ги използваме. 
3. Да искаме вашето съгласие, за да ги използваме, когато на тяхна база предоставяме допълнителни услуги. 
4. Да ви дадем възможност да променяте съгласието си за различни цели през този сайт, за да имате повече свобода. 
5. Да ви гарантираме правото да поискате коригиране на вашите данни, тяхното изтриване, както и да „бъдете забравени“. В допълнение, можем да ви предоставим данните за сваляне или да ги трансферираме, ако ни уведомите и се легитимирате по съответните начини. Всичко, благодарение на което може да бъде идентифициран даден потребител, се счита за лични данни. Това може да бъде имейл, имена, мобилен телефон, адрес на живеене, IP адрес. 
II. Администратор
Администратор по смисъла на GDPR е „Страйв 4БГ“ ЕООД, ЕИК 202430216, дружество учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър, със седалище и адрес на управление  гр. София, ж.к. Овча купел II, бл.43, вх. Б, ап.23, представлявано от Петьо Милтонов Танков. Можете да се свържете с нас на: office@strive4.bg 
III.    Какви данни събираме ние 
„Страйв 4БГ“ ЕООД събира от потребителите следната информация: Име и фамилия, телефон за контакт, email (електронна поща), Ваши предпочитания във връзка с отправени запитвания за имоти, IP адрес, Информация от кукита (cookies); 
IV.    За какви цели използваме Вашите данни 
Целите на обработването са, както следва: 
1. Обработване на Вашето запитване във връзка с конкретен имот; 
2. Предоставяне на предложения, уговорки за срещи, огледи и т.н.; 
3. Доколкото сте изразили изричното си съгласие – да Ви изпращаме новини и оферти, свързани с “Страйв 4БГ“; 
4. При посещение на нашия уебсайт (вашия IP адрес) Доколкото използваме Вашите данни за целите на директния маркетинг - предоставяне на нетаргетирана банерна, видео и друг вид реклама, ние го правим, за да следваме нашите легитимни интереси. Тези интереси включват факта, че „Страйв 4БГ“ ЕООД е дружество с търговска цел, продаващо реклама и реализира печалба по този начин без да накърнява интересите на субектите на данни. За да гарантираме, че Вашите интереси за защитени, искаме да Ви уведомим, че имате право безплатно и по всяко време да направите възражение срещу такова обработване, включително профилиране, доколкото то е свързано с директния маркетинг. 

V. На какво основание обработваме Вашите лични данни 
„Страйв 4БГ“ ЕООД обработва Вашите лични данни на основание чл. 6, ал. 1, „а“ от GDPR – на основание Вашето изрично, недвусмислено, информирано и конкретно съгласие, което Ви молим да дадете отделно, както и на основание чл. 6, ал. 1, „б“, ОРЗД– за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор. 

VI. На кого споделяме и разкриваме вашите лични данни 
Възможно е да предоставяме Вашите лични данни на някоя от следните категории лица: 
1. Личните ви данни могат да бъдат обработвани от наши служители, изпълнители по силата на договор за поръчка и/или договор за изработка, както и от наши съветници и консултанти. 
2. Компетентни държавни органи – след като се уверим, че е спазена процедурата за поискването на Информацията е в изпълнение на законосъобразните предписания на съдебни разпореждания по легитимни заявки от оправомощени органи (по силата на Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс, Наказателния кодекс и др.). 
VII. Защита на информацията 
Вашите лични данни се съхраняват: 
На електронен носител – на сървъри, които притежават необходимите технически мерки за защита, включително защита от зловреден софтуер, криптиране, както и съответната физическа защита. 
На хартиен носител – в метални шкафове, достъпът до които е ограничен и може да бъде осъществяван само от надлежно оправомощени лица. 
VIII. Прехвърляне на данни 
Ние не изпращаме предоставените от вас данни в трети страни извън Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. Някои от нашите партньори е възможно да прехвърлят данни извън рамките на ЕИП, когато е налице решение относно адекватното ниво на защита, например – в случая на Щита за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ (EU-U.S. Privacy Shield). За повече информация можете да разгледате политиките за поверителност на нашите партньори. 
IX. Колко време съхраняваме информацията 
Съхраняваме Вашите лични данни за срока, необходим за обработване на Вашето запитване, както и …. след това. 
X. Права на субектите на данни според GDPR 
1. Право на достъп до личните Ви данни: имате право да получите потвърждение от нас дали се обработват лични данни за Вас и, ако случаят е такъв, достъп до личните данни и информация. 

2. Право на поправка на лични данни: Ако откриете, че личните данни, които обработваме за Вас, са неточни, имате право да ни накарате да коригираме тези лични данни. 
3. Право на изтриване на лични данни (правото да бъдете забравени): при определени обстоятелства, като например ако личните Ви данни са обработени незаконно или сте оттеглили съгласието си (ако обработката на личните данни е базирана на съгласие), имате право да поискате и да получите изтриване на личните Ви данни от наша страна. 
4. Право на ограничаване на обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в точността на личните Ви данни или сте възразили на легитимната ни цел за обработка на личните Ви данни, имате право да поискате да ограничим обработката на Вашите лични данни, докато не бъде намерено решение. 
5. Право на възражение срещу обработването: при определени обстоятелства, като например ако се съмнявате в легитимния ни интерес да обработваме Вашите лични данни, имате право да възразите по съображения, свързани с конкретната Ви ситуация, срещу подобно обработване. 
6. Право на преносимост на данни: ако личните Ви данни се обработват с автоматични средства по Ваше съгласие или с цел изпълнение на нашите договорни отношения, имате право да поискате да Ви предоставим личните Ви данни в машинно четим формат за прехвърляне към друг контрольор на данни. 
7. Право на подаване на жалба в контролен орган: имате право да подадете жалба по отношение на обработката на Вашите лични данни от нас в съответния контролен орган – за избягване на съмнение контролен орган е Комисията за защита на личните данни (www.cpdp.bg). 
XI. Оттегляне на съгласие 
Доколкото обработката на Вашите лични данни се основават само и единствено на Вашето съгласие, вие имате право да го оттеглите по всяко време. В този случай, ние ще преустановим обработката на Вашите лични данни, която се базира само на Вашето съгласие незабавно. Моля да имате предвид, че при оттегляне на съгласието си по отношение на част от данните Ви, може да ни попречи да Ви предоставяме изцяло или част от нашите услуги. 
XII. Извършване на профилиране 
Бихме искали да Ви уведомим, че при използване на нашите услуги ние не извършваме профилиране.