Начало Услуги Проектно управление
Услуги

Проектно управление

По време на самото изпълнение на проекта ние се фокусираме на координацията, контрола и възлагането на проекта и всичко, свързано с изискванията за безопасност, планирането, качеството и количеството. От започването, до завършването ние осигуряваме необходимите технически и административни услуги, за да помогнем на нашите клиенти да постигнат своите цели. Ние сме едно продължение на екипа на нашия клиент, като защитаваме техните интереси като свои собствени На този етап ние поемаме ангажименти относно:

 • Организация на отделните участници в инвестиционния процес (проектант, надзор и др.) за извършването на необходимите дейности и процедури за съгласуване и одобряване на инвестиционния проект;
 • Окомплектоване на необходимата документация за получаване на Разрешение за строеж и изпълнение на необходимите дейности по процедурата за получаване Разрешението за строеж по пълномощие на Възложителя;
 • Извършване на необходимите дейности за сключване на предварителни договори със снабдителните дружества (ЧЕЗ, Софийска вода, Газификация, Пътна инфраструктура) по пълномощие на Възложителя;
 • Възлага (организира) необходимите дейности и процедури по разчистването и обезопасяването на строителната площадка;
 • Подготовка на необходимия пакет от тръжна документация за провеждане на процедурата по избор на строител/и;
 • Провеждане (участие в провеждането) на процедура по избор на строител/и;
 • Подготовка (участие в подготовката) на договора за строителство;
 • Участие (провеждане) процедурата по избора на строителен надзор;
 • Уточняване и специфициране на доставките;
 • Участие в избора на доставчици (сравнения и анализи на оферти на доставчици);
 • Уреждане на процедури и дейности по сключване на договори с доставчици;
 • Организиране на изработването и съгласуването на графиците за доставки съобразно със строителните графици;
 • Осигуряване на изпълнението на всички задължения на Възложителя по отношение на ЗБУТ като при подготовката, така и при изпълнението и документирането на извършването на СМР и свързаните с това дейности и мероприятия;
 • Ежедневен контрол по спазването на техническите норми и технологията при извършване на строителни и монтажни процеси;
 • Ежедневен контрол по качеството на изпълнените СМР, проверка на съответствието им с проектната документация и стандартите за качество заложени в договора за строителство и строителните норми;
 • Подписване от името на Възложителя протоколи и актове за освидетелстване на извършените СМР, изисквани от нормативните актове и договорите за строителство.